Nasz udział w Ogólnopolskim Ćwiczeniu Łączności Kryzysowej ROZTOPY 2018

W sobotę 10 marca br. w godz. 12.00 – 14.30 LT odbyło się ogólnopolskie ćwiczenie
sieci SPEmCom ROZTOPY 2018. Organizatorem ćwiczeń były: Akademicka Sieć
Łączności Kryzysowej oraz Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SPEmCom Kujawy.
W regionie kujawsko-pomorskim na mocy porozumień podpisanych m.in. z wojewodą
kujawsko-pomorskim a OT Nr 04 PZK w Bydgoszczy i OT Nr 26 PZK w Toruniu powołano
do życia Kujawsko-Pomorską Amatorską Sieć Ratunkową (w skrócie K-PASR). W celu
koordynowania działań K-PASR i realizacji „Porozumienia ..” w OT PZK 26 na
koordynatora oddziałowego wyznaczony został kol. Mariusz SQ2BNM. W grudniu 2013
roku Prezes Zarządu OT Nr 26 PZK w Toruniu, Gabriel SP2FMN podpisał stosowne
porozumienia z Prezydentem Miasta Torunia oraz starostą toruńskim.
Przygotowując się do udziału w ćwiczeniu „ROZTOPY 2018” jako K-PASR,
działająca na terenie wschodniej części regionu kujawsko-pomorskiego przyjeliśmy do
wiadomości i działania poniższe założenie:
Założenie do ogólnopolskiego ćwiczenia SPEmCom ROZTOPY 2018
1. Termin ćwiczeń – 10 marzec 2018r w godz. 12.00 – 14.30 LT ( czasu lokalnego).
2. Ćwiczący – członkowie sieci łączności kryzysowej skupieni w SPEmCom , K-PASR,
indywidualni krótkofalowcy niezrzeszeni w sieciach, posiadacze CB Radio, którzy
chcą wziąć udział w ćwiczeniu przestrzegając jego zasad i regulaminu. Naszą stacją
sztabową w ramach K-PASR będzie stacja SP2PTU pracująca z terenu Torunia.
3. Sytuacja ogólna
W lutym br. doświadczyliśmy na terenie kraju długiego okresu występowania niskich
temperatur. Przez okres ostatnich dwóch tygodni temperatura powietrza wynosiła ok. 10 –
15 stopni poniżej zera, co spowodowało zamarzanie zbiorników wodnych, występowanie
kry oraz dużych połaci lodu na rzekach i jeziorach. Miejscami lód osiągał grubość
kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów.
Gwałtowne ocieplenie, które dotarło nad teren Polski z początkiem marca oraz opady
deszczu i śniegu na południu kraju wraz z topniejącym lodem spowodowały wystąpienie
zagrożenia zatorów lodowych na Wiśle, Warcie i Odrze oraz podtopień i zalań obszarów
wzdłuż rzek, cieków i zbiorników wodnych.
4. Sytuacja dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja na głównych rzekach województwa kujawsko-pomorskiego jest non stop
monitorowana przez służby państwowe. Na bieżąco przekazywane są przez środki
masowego przekazu informacje na temat wystąpienie ewentualnych zagrożeń
powodziowych. W chwili obecnej zapora we Włocławki przygotowuje się do przyjęcia
prognozowanej dużej ilości wody napływającej z górnych części rzek i dorzeczy. Sprawę
komplikuję gruba warstwa lodu na zbiorniku włocławskim, która stopniowo kruszona jest
przez lodołamacze z Płocka. Pokruszenie jednak całego lodu może trochę potrwać, a woda
zaczyna napływać do zbiornika włocławskiego spiętrzając mocno jego stan.
W związku ze zrzutem dużej ilości wody na rzece Wiśle może się pojawić wysoka
fala powodziowa, powodująca podtopienia i zalewanie niżej położonych obszarów.
Dodatkowo, w okolicach Torunia do Wisły swoje wody wprowadza rzeka Drwęca, która
również częściowo ma obszary pokryte lodem oraz zbliża się do poziomów alarmowych
ilości toczonej wody.
5. Główne zadanie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:
to pomoc w monitorowaniu sytuacji stanu wód na głównych rzekach regionu oraz
przekazywanie informacji o zaistniałych innych zdarzeniach w czasie trwania ćwiczeń do
stacji sztabowej KPASR – SP2PTU rozwiniętej w Forcie IV. Stacje pracujące w terenie
nawiązują łączność, przekazują informacje i komunikaty do stacji sztabowej na
częstotliwościach amatorskich UKF korzystając z fali bezpośredniej lub korzystając z
pomocy lokalnych przemienników. Stacja sztabowa KPASR SP2PTU jest w stałym
kontakcie radiowym ( pasma KF i UKF) z stacją organizatora ćwiczeń oraz z Toruńskim
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym skupia się dowodzenie i kierowanie
państwowych służb ratunkowych regionu ( miasta i powiatu toruńskiego). Do TCZK
przekazywane są wszelkie informacje otrzymane z terenu ( po ich wcześniejszym
potwierdzeniu, analizie i usystematyzowaniu). Z TCZK mogą być przekazywane
wiadomości i informacje do jednostek terenowych z wykorzystaniem amatorskiej sieci
ratunkowej (KPASR) oraz działających w jej ramach operatorów – krótkofalowców.
6. Rodzaje zdarzeń (epizodów), które mogą wystąpić w trakcie ćwiczeń SPEmCom
ROZTOPY 2018:
podtopienia, zalania, przerwanie części wałów ochronnych rzek;
– gwałtowny wzrost ( przybór) poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych
bezpośrednio
zagrażający przebywającym w pobliżu ludziom, zwierzętom, mieniu, budynkom i innym
ważnym obiektom prywatnym i państwowym;
– załamania i pęknięcia lodu na rzekach i zbiornikach wodnych z udziałem osób;
– wystąpienie rzek z koryt spowodowane zatorami lodowymi, podmyciem i osuwiskami
wysokich skarp brzegowych;
– wypadki komunikacyjne (stłuczki, kolizje, wypadki drogowe) oraz zdarzenia
komunikacyjne powodujące wycieki niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji
przewożonych w transporcie;
– niebezpieczne zdarzenia w infrastrukturze – pożary, wybuchy instalacji gazowej, zawały
i katastrofy budowlanie,
– awarie sieci i linii energetycznych (napowietrznych) zagrażające osobom postronnym;
– niekontrolowane zjawiska pogodowe – zawieje, ulewy, gradobicia, tornada, burze z
piorunami;
7. Wykaz stacji i operatorów KPASR biorących udział w ćwiczeniu według osobnego
zestawienia.
8. Planowany przebieg ćwiczenia – harmonogram:
Godz. 11.45 – sprawdzenie gotowości do ćwiczeń uzgodnionych stacji w ramach
KPASR
Godz. 12.00 LT – rozpoczęcie ćwiczeń
Godz. 12.00- 12.15. – nawiązanie łączności z organizatorem ćwiczeń oraz
zgłoszenie stacji KPASR do udziału w ćwiczeniu
godz. 12.20 – 14.00 – realizowanie kolejnych epizodów ćwiczeń w ramach KPASR a
pasmach UKF, stały kontakt oraz wymiana informacji pomiędzy
KPASR, organizatorem ćwiczeń oraz TCZK na temat
realizowanych zamierzeń i zdarzeń. Bieżące reagowanie na
zaistniałe sytuacje i zdarzenia.
14.00 – 14.30 – podsumowanie ćwiczeń – przekazanie zbiorczej informacji do
organizatora ćwiczeń, zakończenie ćwiczeń KPASR.
W Forcie IV (siedziba klubu SP2TMT i oddziału 26 PZK w Toruniu) uruchomiona
została stacja sztabowa OT 26 PZK – SP2PTU działająca w ramach K-PASR. Z terenu
Torunia i powiatu zgłosiły się stacje K-PASR biorące udział w ćwiczeniu ROZTOPY 2018.
Podsumowując udział stacji krótkofalarskich z OT Nr 26 PZK w Toruniu należy
stwierdzić, że w pełni udało się zrealizować założony scenariusz ćwiczenia:
– mieliśmy stały przegląd sytuacji na głównych rzekach regionu, tj. Wiśle i Drwęcy;
– zrealizowaliśmy kilka scenariuszy zdarzeń komunikacyjnych oraz zagrożeń wynikłych z
(aplikacyjnego) nagłego i istotnego wzrostu poziomu wód rzeki Drwęcy ora Wisły;
– sprawdziliśmy zasięgi pracy radiostacji UKF pracujących z terenowych lokalizacji,
– przećwiczyliśmy procedury przekazywania informacji w łączności dwustronnej pomiędzy
stacją sztabową SP2PTU K-PASR, , a innymi stacjami sztabowymi, węzłowymi oraz
indywidualnymi krótkofalowcami w pasmach KF i UKF.
Za udział w ćwiczeniach szczególne podziękowania należą się m.in. kolegom:
– Wojtkowi SP2FVN ( realizacja działań w terenie – rzeka Drwęca w rejonie Jedwabno,
Młyniec I, Młyniec II);
– Sławkowi SP2HSA za działanie w Kaszczorku, realizację działań zabezpieczających
wypadki komunikacyjne, ochronę ludności, monitorowanie poziomu rzeki Wisły;
– Pawłowi SP2PR działającemu na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu,
monitorującemu poziom rzeki Wisły i rozwiązującemu problemy i zagrożenia związane
z zagrożeniami ( aplikacyjnymi ) wynikającymi z zalewania i podtapiania infrastruktury
miejskiej na niżej położonych terenach Miasta Torunia.
Na kolejnych ćwiczeniach w ramach K-PASR spotkamy się w okresie maja-czerwca br.