Założenie do ogólnopolskiego ćwiczenia SPEmCom ROZTOPY 2018


1. Termin ćwiczeń – 10 marzec 2018r w godz. 12.00 – 14.30 LT ( czasu lokalnego).
2. Ćwiczący – członkowie sieci łączności kryzysowej skupieni w SPEmCom , indywidualni
krótkofalowcy niezrzeszeni w sieciach, posiadacze CB Radio, którzy chcą wziąć udział w
ćwiczeniu przestrzegając jego zasad i regulaminu.
3. Sytuacja ogólna
W lutym br. doświadczyliśmy na terenie kraju długiego okresu występowania niskich
temperatur. Przez okres ostatnich dwóch tygodni temperatura powietrza wynosiła ok. 10 – 15
stopni poniżej zera, co spowodowało zamarzanie zbiorników wodnych, występowanie kry oraz
dużych połaci lodu na rzekach i jeziorach. Miejscami lód osiągał grubość kilkunastu,
kilkudziesięciu centymetrów.
Gwałtowne ocieplenie, które dotarło nad teren Polski z początkiem marca oraz opady
deszczu i śniegu na południu kraju wraz z topniejącym lodem spowodowały wystąpienie
zagrożenia zatorów lodowych na Wiśle, Warcie i Odrze oraz podtopień i zalań obszarów wzdłuż
rzek, cieków i zbiorników wodnych.
4. Sytuacja dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja na głównych rzekach województwa kujawsko-pomorskiego jest non stop
monitorowana przez służby państwowe. Na bieżąco przekazywane są przez środki masowego
przekazu informacje na temat wystąpienie ewentualnych zagrożeń powodziowych. W chwili
obecnej zapora we Włocławki przygotowuje się do przyjęcia prognozowanej dużej ilości wody
napływającej z górnych części rzek i dorzeczy. Sprawę komplikuję gruba warstwa lodu na
zbiorniku włocławskim, która stopniowo kruszona jest przez lodołamacze z Płocka. Pokruszenie
jednak całego lodu może trochę potrwać, a woda zaczyna napływać do zbiornika włocławskiego
spiętrzając mocno jego stan.
W związku ze zrzutem dużej ilości wody na rzece Wiśle może się pojawić wysoka fala
powodziowa, powodująca podtopienia i zalewanie niżej położonych obszarów. Dodatkowo, w
okolicach Torunia do Wisły swoje wody wprowadza rzeka Drwęca, która również częściowo ma
obszary pokryte lodem oraz zbliża się do poziomów alarmowych ilości toczonej wody.
5. Główne zadanie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:
to pomoc w monitorowaniu sytuacji stanu wód na głównych rzekach regionu oraz
przekazywanie informacji o zaistniałych innych zdarzeniach w czasie trwania ćwiczeń do stacji
sztabowej KPASR – SP2PTU rozwiniętej w Forcie IV. Stacje pracujące w terenie nawiązują
łączność, przekazują informacje i komunikaty do stacji sztabowej na częstotliwościach
amatorskich UKF korzystając z fali bezpośredniej lub korzystając z pomocy lokalnych
przemienników. Stacja sztabowa KPASR SP2PTU jest w stałym kontakcie radiowym ( pasma
KF i UKF) z stacją organizatora ćwiczeń oraz z Toruńskim Centrum Zarządzania
Kryzysowego, w którym skupia się dowodzenie i kierowanie państwowych służb ratunkowych
regionu ( miasta i powiatu toruńskiego). Do TCZK przekazywane są wszelkie informacje
otrzymane z terenu ( po ich wcześniejszym potwierdzeniu, analizie i usystematyzowaniu). Z
TCZK mogą być przekazywane wiadomości i informacje do jednostek terenowych z
wykorzystaniem amatorskiej sieci ratunkowej (KPASR) oraz działających w jej ramach
operatorów – krótkofalowców.
6. Rodzaje zdarzeń (epizodów), które mogą wystąpić w trakcie ćwiczeń ROZTOPY 2018:
– podtopienia, zalania, przerwanie części wałów ochronnych rzek;
– gwałtowny wzrost ( przybór) poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych bezpośrednio
zagrażający przebywającym w pobliżu ludziom, zwierzętom, mieniu, budynkom i innym
ważnym obiektom prywatnym i państwowym;
– załamania i pęknięcia lodu na rzekach i zbiornikach wodnych z udziałem osób;
– wystąpienie rzek z koryt spowodowane zatorami lodowymi, podmyciem i osuwiskami
wysokich skarp brzegowych;
– wypadki komunikacyjne ( stłuczki, kolizje, wypadki drogowe) oraz zdarzenia komunikacyjne
powodujące wycieki niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji przewożonych w
transporcie;
– niebezpieczne zdarzenia w infrastrukturze – pożary, wybuchy instalacji gazowej, zawały i
katastrofy budowlanie,
– awarie sieci i linii energetycznych (napowietrznych) zagrażające osobom postronnym;
– niekontrolowane zjawiska pogodowe – zawieje, ulewy, gradobicia, tornada, burze z
piorunami;
7. Wykaz stacji i operatorów KPASR biorących udział w ćwiczeniu według osobnego
zestawienia.
8. Planowany przebieg ćwiczenia – harmonogram:
Godz. 11.45 – sprawdzenie gotowości do ćwiczeń uzgodnionych stacji w ramach
KPASR
Godz. 12.00 LT – rozpoczęcie ćwiczeń
Godz. 12.00- 12.15. – nawiązanie łączności z organizatorem ćwiczeń oraz zgłoszenie
stacji KPASR do udziału w ćwiczeniu
godz. 12.20 – 14.00 – realizowanie kolejnych epizodów ćwiczeń w ramach KPASR a
pasmach UKF, stały kontakt oraz wymiana informacji pomiędzy
KPASR, organizatorem ćwiczeń oraz TCZK na temat realizowanych
zamierzeń i zdarzeń. Bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje i
zdarzenia.
14.00 – 14.30 – podsumowanie ćwiczeń – przekazanie zbiorczej informacji do
organizatora ćwiczeń, zakończenie ćwiczeń KPASR.