Ćwiczenie KPASR – „DRWĘCA 2018” 29 wrzesień 2018.

W sobotę 29 września w godzinach popołudniowych zrealizowaliśmy lokalne ćwiczenie łączności kryzysowej KPASR pk. „DRWĘCA 2018”. Zostało ono przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia Lubelskiej Kryzysowej Sieci Ratunkowej SPEmCom (LKSR) pk. „SUSZA 2018”.

Czas realizacji ćwiczenia: 14.00 – 15.30 UTC (16.00 – 17.30 LT).

Pasma:

– 3,5 MHz – 3,730 – 3,760 MHz – częstotliwość główna ćwiczenia

– 7MHz – 7,110 MHz – częstotliwość zapasowa

– 145 MHz – 145,500 MHz – częstotliwość SPEmCom;

– 145,375 MHz, 145,575 MHz – częstotliwości pracy lokalnej dla stacji

uczestniczących w ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

– możliwa jest praca przez przemiennik SR2T – na częstotliwości

145,775 MHz (shift – 600 kHz) w miarę gotowości przemiennika do

pracy (przemiennik posiada zapasowe źródło zasilania).

Uczestnicy:

– stacja sztabowa KPASR – SP2PTU; pracująca z Fortu IV;

– stacje klubowe : SP2TMT, SP2KJF

– członkowie Kujawsko-Pomorskiej amatorskiej Sieci Ratunkowej

(KPASR) z Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, okolic Lubicza, Złotorii,

toruńskiego osiedla Na Skarpie oraz stacje krótkofalowców –

wolontariuszy.

Mapa z lokalizacją głównych stacji KPASR biorących udział w lokalnym ćwiczeniu łączności kryzysowej pk. „DRWĘCA 2018”

Celem ćwiczenia było:

– sprawdzenie możliwości przekazywania z lokalizacji terenowych oraz miejsc wyznaczonych informacji dotyczących zdarzeń oraz zagrożeń występujących
na obszarze zlewni rzeki Drwęcy w rejonie oddziaływania członków toruńskiego oddziału terenowego PZK Nr 26, pokrywającej się z terenem odpowiedzialności Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (KPASR);

– przećwiczenie dwustronnej wymiany informacji pomiędzy stacjami terenowymi,
a stacją sztabową KPASR znajdującą się w Forcie IV (siedziba oddziału toruńskiego PZK (OT-26), siedziba klubu SP2TMT) – głównej bazie KPASR;

– podnoszenie praktycznych i teoretycznych umiejętności prowadzenia i realizacji korespondencji oraz wymiany informacji zgodnie z przyjętymi procedurami łączności kryzysowej;

– sprawdzenie możliwości pracy z wykorzystaniem zapasowych i alternatywnych źródeł zasilania sprzętu łączności (akumulatory, panele solarne, agregat);

Przebieg ćwiczenia DRWĘCA 2018.

Stacje biorące udział w ćwiczeniu po początkowym zgłoszeniu się na przemienniku toruńskim (SR2T) oraz potwierdzeniu swoich lokalizacji na częstotliwościach pracy uzgodnionej dla łączności lokalnej (145,375 MHz, 145,575 MHz) przystąpiły do monitorowania lokalnych sytuacji w swoich rejonach. Do siedziby KPASR w Forcie IV zaczęły spływać meldunki o zaistniałych zdarzeniach spowodowanych:

– załamaniem się warunków pogodowych (burze z dużymi opadami deszczu i gradu, porywiste wiatry łamiące drzewa, uszkadzające budynki, linie energetyczne, podtopienia i zalania terenów spowodowane podnoszącym się w wyniku dużych opadów deszczu poziomem Drwęcy);

– wypadkami komunikacyjnymi i zdarzeniami na drogach w rejonie prowadzonych ćwiczeń ( przewrócenie się cysterny na zjeździe z A1 w Lubiczu, duża ilość stłuczek na autostradzie spowodowana „oberwaniem chmury” towarzyszącemu trąbie powietrznej przemieszczającej się przez Wisłę z południa na północ w rejonie Czerniewice – Lubicz);

– zdarzeniami z użycie sprzętu transportowego i rolniczego , które mogłyby stanowić zagrożenie dla ujęcia wód powierzchniowych i głębinowych w okolicach Lubicza i Jedwabna (zjechanie ze skarpy do Drwęcy ciągnika z podwieszonym urządzeniem do wykonywania oprysków – w zbiorniku znajdował się środek chemiczny, wyciek paliwa z uszkodzonej cysterny na moście w Golubiu-Dobrzyniu);

– inne zdarzenia i wypadki mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz infrastruktury na terenie odpowiedzialności KPASR ( porażenie prądem osób w czasie kradzieży kabla zasilającego urządzenia przemysłowe, przekazywanie ważnych z punktu działań kryzysowych informacji przy braku łączności komórkowej w rejonie Lubicza, udzielenie pomocy weterynaryjnej przy cieleniu się krowy );

Ćwiczenie zostało zakończone ok. godz.17.30 czasu lokalnego (trwało ok. 1,5 godziny). Dokonane zostało wstępne podsumowanie lokalnych działań.

Podsumowanie ćwiczenia „DRWĘCA 2018”.

Przećwiczyliśmy różne warianty łączności pomiędzy stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu, tj. w warunkach generowania trakcie naszych przekazów radiowych celowych zakłóceń, łączność simplexową, duplexową, przekazywanie informacji
z wykorzystaniem stacji pośredniczących w transmisji informacji w jedną i drugą stronę. Pracowaliśmy na pasmach UKF i KF.

Łącznie w trakcie ćwiczenia przekazano 42 meldunki dotyczące przebiegu ćwiczenia.

Otrzymane meldunki po wstępnej weryfikacji w stacji sztabowej KPASR (Fort IV) były przekazywane do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym znajduje się centrum zarządzania kryzysowego dla miasta Torunia i powiatu toruńskiego (siedziba komendy miejskiej PSP przy ulicy Legionów 70/76 w Toruniu).. Meldunki dotyczące sytuacji w powiecie brodnickim i golubsko-dobrzyńskim były przesyłanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Tą samą drogą przekazywane są zwrotnie informacje potwierdzające przekazanie informacji. Meldunki otrzymywane z terenu informowały o wystąpieniu zdarzenia, podjęciu działań ratowniczych przez specjalistyczne służby oraz zakończeniu podejmowanych działań. Jest to istotne z punktu bieżącego śledzenia zaistniałych zdarzeń i sytuacji oraz ewentualnego uzupełniania działań ratowniczych.

Reasumując: udało się spełnić założone w ćwiczeniu cele, chociaż mamy drobny niedosyt naszych działań ;-)))

W trakcie ćwiczenia nawiązano również kontakt radiowy w paśmie 80m ze stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” – SP3KPH,, SP8K, SP8LKSR, SQ5WH oraz SP0MASR – Małopolska amatorska Sieć Ratunkowa.

O godz. 17.47 czasu lokalnego jako pierwsza stacja sztabowa biorąca udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” na częstotliwości 3,745 złożyliśmy do stacji organizatora czyli SP8LKSR meldunek z przebiegu ćwiczenia. Przekazaliśmy informację o ilości osób biorących udział w ćwiczeniu, ilości przekazanych meldunków oraz braku aktualnych zagrożeń. Przekazaliśmy również ogólną informację o przeprowadzonym w czasie „SUSZY 2018” naszym lokalnym ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

Tyle informacji na gorąco z przebiegu ćwiczeń. Wkrótce usiądziemy w gronie uczestników ćwiczenia i osób zainteresowanych działalnością i łącznością kryzysową w celu dokonania głębszej analizy ćwiczenia i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Mariusz sq2bnm – koordynator KPASR.